Winkelmandje

Privacy Statement

Identiteit
Dit Privacy Statement geldt voor Dorpsbrouwerij Uzzewuzze VOF, gevestigd te Roelofarendsveen en alle aan haar gelieerde vennootschappen, hierna te noemen Dorpsbrouwerij Uzzewuzze.

Contactgegevens voor privacy zaken
Dorpsbrouwerij Uzzewuzze
Van Harteveldstraat 18
2371 VL Roelofarendsveen
Nederland
hallo@uzzewuzze.nl
+31 6 29 44 45 72

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De volgende persoonsgegevens worden door Dorpsbrouwerij Uzzewuzze verwerkt en worden alleen gebruikt voor de onder het kopje “Doeleinden en rechtsgronden” beschreven doeleinden:
• Naam
• Email adres

Doeleinden en rechtsgronden
De gegevens die door ons verwerkt worden, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het verrichten van normaal handelsverkeer tussen Dorpsbrouwerij Uzzewuzze en haar handelsrelaties
• Het bestrijden van frauduleuze handelingen in het handelsverkeer
• Het afhandelen van webshop bestellingen
• Het analyseren van winkelgedrag van klanten op websites van Dorpsbrouwerij Uzzewuzze (middels in ieder geval, doch niet uitsluitend Google Analytics)
• Het versturen van (digitale) nieuwsbrieven
• Het voldoen aan fiscale verplichtingen

Nieuwsbrieven
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Gevolgen van niet verstrekken persoonsgegevens
Zonder het verstrekken van genoemde persoonsgegevens is handelsverkeer met Dorpsbrouwerij Uzzewuzze niet of beperkt mogelijk.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal Dorpsbrouwerij Uzzewuzze de betrokkene op de hoogte brengen van de beperkingen die het niet of gedeeltelijk verstrekken van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Ontvangers
De gevraagde en ontvangen persoonsgegevens worden (gedeeltelijk) doorgegeven aan de volgende partijen:
• Studio Kordaat, gevestigd te Leiden voor het beheren van de website en webshop van Dorpsbrouwerij Uzzewuzze.
• Mailchimp, gevestigd te Atlanta, GA, Verenigde Staten voor het faciliteren van de digitale nieuwsbrieven.

Dorpsbrouwerij Uzzewuzze heeft met bovengenoemde ontvanger(s) afspraken gemaakt waarmee het nakomen van de AVG gewaarborgd wordt.

Cookies
De websites van Dorpsbrouwerij Uzzewuzze maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de computer wordt opgeslagen.

Gebruikers kunnen het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruik van de websites ernstig kan beperken danwel geheel onmogelijk kan maken.

Google Analytics en vergelijkbare diensten
Dorpsbrouwerij Uzzewuzze maakt op dit moment op haar websites gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt samen met het IP-adres van de computer door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de websites gebruikt worden om rapporten over de websites aan Dorpsbrouwerij Uzzewuzze te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dorpsbrouwerij Uzzewuzze heeft hier geen invloed op.

De privacy verklaringen van Google Analytics zijn openbaar beschikbaar op het internet.

Duur van opslag
Dorpsbrouwerij Uzzewuzze zal de persoonsgegevens opslaan:
• Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het faciliteren van het normale handelsverkeer
• Zolang dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de belangen van Dorpsbrouwerij Uzzewuzze op het gebied van fraudebestrijding te waarborgen
• Zolang er daartoe een wettelijke-  of fiscale verplichting bestaat
• Zolang er geen verzoek van betrokkene is ontvangen om persoonsgegevens te verwijderen

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten in ieder geval:
• Het adequaat beveiligen van onze servers en netwerk(en)
• Het adequaat beveiligen van onze softwarepakketten door middel van login en wachtwoord
• Het gebruiken van een rechtenstructuur in de softwarepakketten waardoor het aantal medewerkers dat toegang heeft beperkt wordt tot de medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is voor het adequaat vervullen van hun functie
• Het gebruiken van functiescheiding in de administratieve organisatie

Recht op inzage, rectificatie en/of wissen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
• Het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
• Een wettelijke verplichting na te komen;
• Om redenen van algemeen belang, of
• Voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
• U de juistheid van de gegevens ontkent;
• De verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
• We de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
• Tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Klachten
De betrokkene heeft het recht om tegen de verwerking van of omgang met persoonsgegevens een klacht in te dienen. Dit kan bij Autoriteit Persoonsgegevens. Zulks is alleen mogelijk als betrokkene eerst een met redenen omkleedde klacht heeft ingediend bij Dorpsbrouwerij Uzzewuzze.